Clicky

Счетоводни Услуги в София

Счетоводни услуги София - Предимствата, които дава "ВиаАктив"

Счетоводна къща „ВиаАктив“ ще действа като доверен финансов съветник за бизнеса ви, за да предостави точната информация за вашето финансово състояние. Ние предлагаме счетоводни услуги в София за всеки вид бизнес.

Ние ще работим с ресурсите, които вече имате, и ще създадем план, който ще ви помогне да стигнете там, където трябва да бъдете.

Част от стратегията е спазване на потока на счетоводната документация. Затова обработваме информацията седмично, като резултатът е изрядно месечно приключване.

Възлагайки вашите счетоводни услуги на „ВиаАктив“, можете да намалите оперативните си разходи и същевременно да се възползвате от нашия персонализиран подход. Ние сме малка счетоводна къща в София, която отделя време да опознае вас и вашия бизнес. Нашият акцент върху взаимоотношенията е основата за подобряване на цялостната ви финансова перспектива.

Финансово по-изгодно за вас е да изберете счетоводна къща, отколкото да осигурявате допълнителни работни места. Така спестявате от разходите за заплати и осигуровки на счетоводен персонал. Не купувате и не поддържате актуален счетоводен софтуер.

Ще спестите ценно време от посещенията си в държавните институции. В същото време спокойно ще се концентрирате върху развитието на бизнеса си.

За вас ще бъде много по-лесно да следите онлайн изпратените от нас счетоводни документи и деклараци. Онлайн комуникацията с „ВиаАктив’ осигурява бързина, удобство и спокойствие. 

Счетоводни услуги – цени за фирми, регистрирани по ЗДДС:

Брой документиЦена на месец в лв.
до 20 док./месец150 – 230
до 40 док./месец230 – 280
до 70 док./месец290 – 440
над 70 док./месецпо договаряне

Счетоводни услуги – цени за фирми без регистрация по ЗДДС:

Брой документиЦена на месец в лв.
до 20 док./месец80 – 150
до 40 док./месец150 – 180
до 70 док./месец190 – 340
над 70 док./месецпо договаряне

*Цените на горепосочените услуги важат за фирми с персонал до 1 човек.

При по-голям брой персонал се добавят следните суми:

Брой персоналУвеличение на горепосочената цена
до 20 служители18 лв. на служител
над 20 служители12  лв. на служител

*Посочените цени са без ДДС.

Изпълнявайки счетоводните услуги за вашия бизнес, нашата цел е да предоставим прецизна информация на Националната Агенция по Приходите (НАП), НОИ, Агенция по вписванията (Булстат) и други държавни институции, като спазваме стриктно определените срокове и разпоредби.

Позволете на „ВиаАктив“ да управлява текущото счетоводство на вашия бизнес в България и заедно с вас да гради стратегия за успешно развитие.

Месечно счетоводство за Търговски Дружества (ЕООД, ООД и др.)

Ние от „ВиаАктив“ вярваме, че таксите трябва да са справедливи и прозрачни, затова предлагаме на клиентите си пакети с месечни абонаментни планове на фиксирани цени.

Можем да Ви дадем приблизителна информация за нашите месечни планове онлайн, но тъй като всеки клиент е различен, предпочитаме да се срещнем лично и в приятелски разговор да обсъдим вашия бизнес.

Ако бизнесът ви е много малък и имате нужда само от счетоводител, който да ви помогне при годишното приключване, имаме някои начални планове, които започват от 300 лв. на месец.

Въпреки че предлагаме услуги с фиксирана такса, за нас всеки клиент е важен и разглеждаме бизнеса му с уважение. Отделяме необходимото време и внимание, за да помогнем за успеха и изграждаме дълготрайни отношения. Винаги сме на разположение за съвети.

цени за счетоводни услуги

Счетоводни услуги София - Месечни счетоводни отчети

Счетоводни отчети

В зависичост от типа дейност, която развивате, месечните отчети могат да бъдат изключително важни, за да контролирате растежа на вашия бизнес.

Те не са задължителен реквизит в стандартния абонаментен план, а са включени в допълнителен план, който съгласуваме с вас.

За да извършим своевременно Вашето месечно отчитане, ние следваме набор от процеси, процедури и срокове, за да сме сигурни, че отчетите са попълнени и получени от всички страни и институции на време.

Месечните извлечения, които ще получавате, ще ви помогнат да забележите всички важни детайли, където бизнесът ви може да бъде в опасност, или области, в които да опитате да се подобрите.

Прегледът на тези отчети може да ви помогне да предотвратите измами в компанията, да прецените кои проекти и инвестиции работят най-добре за вашия бизнес и да направите съответните корекции, за да поддържате бизнеса си в растеж.

Нашите счетоводители ще ви насочват и съветват. Ще контролираме счетоводството, ще преглеждаме сметките за печалби и загуби и ще проследяваме области като бюджети, както и ще отговаряме на финансови запитвания.

ВиаАктив е високопродуктивна компания, предоставяща счетоводни услуги в София. Ние се стремим да помогнем на нашите клиенти, като им предлагаме:

Счетоводни услуги София - Месечни финансови отчети

Финансовото отчитане се използва за външни цели. То обхваща стандартните седмични, месечни и тримесечни отчети, които включват:

Това са трите основни финансови отчета, които всяка частна компания трябва да използва ежемесечно.

Тези отчети са задължителни за всеки бизнес и отразяват финансовото му състояние в определен момент от времето. Отчетите са за минали периоди и всъщност не ви информират за това как бизнесът може да се представи в бъдеще.

Други полезни незадължителни отчети са:

Баланс

Балансът е финансов отчет, обобщаващ общите активи на компанията (текущи, нетекущи и нематериални активи), пасивите (финансови задължения) и собствения капитал (инвестиции и неразпределена печалба) в края на месечния счетоводен период. Той предоставя моментна снимка на финансовото състояние на компанията, включително икономическите ресурси, които компанията притежава, дължи и източниците на финансиране за тези ресурси.

Балансът може да се използва за идентифициране на тенденции и вземане на по-информирани финансови счетоводни решения. Също така е важен за кредиторите, тъй като те ще го използват, за да определят платежоспособността на компанията.

Отчет за печалбата и загубата

Отчетът за печалбата и загубата е по-известен като Отчет за приходите. Този отчет обобщава общите приходи и разходи, направени от бизнеса, като показва рентабилността (нетната печалба или нетната загуба) през последния месец.

Отчетът за приходите се използва от вътрешни заинтересовани страни (като управленския екип и борда на директорите), както и от външни заинтересовани страни (като инвеститори и кредитори), за да се оцени рентабилността и да се помогне за оценка на нивото на риск за инвеститор или кредитор. За да имате жизнеспособна и добре работеща компания, приходите трябва да надвишават разходите.

В отчета за печалбата и загубата е полезно да прегледате текущия месец спрямо бюджета, действителния предходен месец и действителния период от предходната година. Тези доклади дават пълна перспектива на текущата бизнес дейност. Прегледът на отчета за печалбите и загубите спрямо бюджета ни позволява да видим в сравнение с очакваното и да вземем незабавни решения за промяна или подобряване на финансовите резултати занапред. Сравнявайки отчета за приходите и разходите с предходния месец, виждаме тенденцията на настоящите обстоятелства.

Отчет за паричния поток

Отчетът за паричните потоци обобщава всички парични потоци и парични потоци от даден бизнес през последния месец. Този отчет е различен от баланса и отчета за доходите, тъй като отчита само движението на парични средства. Той не отчита непаричната дейност като продажби или покупки на кредит или амортизация.

Отчетът за паричните потоци е представен в три раздела: оперативни, финансови и инвестиционни дейности и посочва кои области на бизнеса генерират и използват най-много пари. Едно от най-добрите приложения за отчета за паричните потоци е да се изчисли бъдещият паричен поток, който ще помогне за бюджетиране и вземане на решения.

Въпреки че отчетът за паричните потоци не се използва от много малки предприятия, е изключително важно да се обвържат балансите и отчета за доходите. Отчетът за паричните потоци показва точно колко парични средства са налични за определен период.

Месечен финансов отчет

Отчетът за паричните потоци, балансът и отчетът за приходите заедно съставят стандартния пакет от финансови отчети. Тези финансови отчети трябва да се изготвят ежемесечно след извършване на процедурите за приключване на края на месеца.

За по-задълбочено разбиране на финансовите отчети и как те работят заедно, за да отразяват бизнес операциите, можете да се свържете с нас, за да поискате безплатна 30-минутна консултация относно нашите счетоводни услуги.

Стартиране на Бизнес

Предлагаме ви пълни счетоводни услуги с качество и надеждност. Ние вярваме в специалното отношиние за всеки клиент, който е независим и уникален в неговите нужди и изисквания.

Във ВиаАктив предлагаме на всеки клиент, персонализирани и специално пригодени решения за бизнес стартиране в България.

Предлагаме широка гама бизнес съвети, услуги и поддръжка за стартиращи фирми и средни по размер бизнеси.

ВиаАктив помага на стартъпи, на малки и средни предприятия да превърнат мечтите и страстите си в реалност. Разбираме сложността на стартирането на бизнеса и факта, че опитни съвети могат да ви помогнат да тръгнете по пътя към успеха и да управлявате риска. С нашите знания ние ще ви насочим към информирани решения.

Счетоводни услуги София - Финансови бизнес планове

ВиаАктив помага на клиентите си при създаването на декларация за финансовите бизнес цели и съставяне на план за тяхното постигане. Нашите експерти ще проучат вашите изисквания и ще изготвят изчерпателна документация, съобразена с вашите обстоятелства.

Ние разполагаме с дългогодишен счетоводен и финансов опит и сме на разположение, да ви помогнем, за да съставите вашият добре обмислен финансов бизнес план, който ще ви позволи да планирате и формулирате реалистични и точни прогнози. Екипът ни е съставен от юридически и маркетингови сътрудници, които ще подпомогнат при ключови аспекти на добре изпълнения бизнес план.

За бизнес, на който са му нужни външни инвестиции, добрият бизнес план често може да означава дали той ще привличе интерес. Добре формулираният план е от съществено значение за надеждността при кандидатстване пред финансовите институции, както лошият ще намали значително шансовете ви за успешно кандидатстване.

Препоръчваме към финансовата част на бизнес плана да се изготвят отчети за паричните потоци и баланс.

Всички искаме да представим бизнеса си във възможно най-добрата светлина, но реализмът е важен. Съществуват рискове, свързани с всеки бизнес, както и с всеки бизнес план. Пренебрегването на тези рискове, невъзможността да се предвидят напълно всички аспекти на вашия план, особено всички финансови прогнози, които ще бъдат поискани за тях от потенциални инвеститори и банки, е често срещана грешка.

Всеки бизнес е различен, така че всеки бизнес план е различен и съдържанието може да зависи от това дали е за вътрешно планиране и използване, за кандидатстване за финансиране или търсене на инвестиция или комбинация от тези или други причини. Опитът ни с  управление от собственици на малък и среден бизнес обхваща много бизнеси и сектори.

Ако имате нужда от помощ относно счетоводния аспект на бизнес план, писането, изготвянето или актуализирането, моля не се колебайте да се свържете с нас.

Подпомагане на процеса на преход към усъвършенствана счетоводна система

Можем да ви помогнем да преминете от традиционни и ненадеждни счетоводни методи към модерни онлайн базирани счетоводни практики.

Ние работим с вас, за да гарантираме, че:

    • Записвате всичко в сметките си и не пропускате транзакция.
    • Изчисляването на печалбите и данъците отчита всички такива записи.
    • Винаги е лесно да прегледате всяка конкретна транзакция с филтрирано търсене
    • Воденето на книги, изчисляването на данъци, ведомостите и всички други услуги се извършват своевременно.

Можем да ви помогнем да научите усъвършенстван счетоводен софтуер и практики. Посъветвайте се с нас, за да определим вашите нужди и персонализиран работен план за счетоводство.

Изпратете Вашето Запитване

Via Active Academy

Изпратете Вашето Запитване