Clicky

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА www.viaactive.com

ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да използвате сайта www.viaactive.com.

Настоящите общи условия представляват споразумение, което е предназначено за регулиране на отношенията между вас (като потребители и/или клиенти) и „ВиаАктив“ ЕООД и имат за цел да уредят условията, при които собственикът на уебсайта предлага информацията и услугите, предоставени на или чрез  www.viaactive.com.

Уебсайтът  www.viaactive.com е собственост на „ВиаАктив“ ЕООД.

Услугите се предлагат само в случай, че се приемат настоящите Общи условия, правила и клаузи в този документ. Ако не сте съгласни с тези условия – моля  не използвайте  www.viaactive.com.

Настоящите Общи условия са в сила от 01.12.2021 .

ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИКА НА УЕБСАЙТА

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за

защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: „ВиаАктив“ ЕООД;
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост-2, бл. 219Б, вх. 2, ет. 1, ап. 17;
 3. Данни за кореспонденция: гр. София, ж.к. Младост-2, бл. 219Б, вх. 2, ет. 1, ап. 17, служебен имейл за комуникация с клиенти: contact@viaactive.com, телефон за контакт: 0889656965;
 4. Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието на Република България;
 5. Надзорни органи:

    (1) Комисия за защита на личните данни

    Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

    Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

    Уеб сайт: www.cpdp.bg

    (2) Комисия за защита на потребителите

    Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,

    тел.: 02 / 980 25 24

    факс: 02 / 988 42 18

    гореща линия: 0700 111 22

    Уеб сайт: www.kzp.bg

 1. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност ЕИК/БУЛСТАТ

№ BG204024820.

ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

 • „НИЕ“, „СОБСТВЕНИКА“, „ДОСТАВЧИКА“ е „ВиаАктив“ ЕООД;
 • „САЙТА“, „СТРАНИЦАТА“ е уебсайта viaactive.com;
 • „ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта viaactive.com само за лична употреба с нетърговска цел, при условие да спазва и да се съобразява с всички авторски права и съответните означения; 
 • „КЛИЕНТ“ е всяко лице, което е влязло в договорни отношения със Собственика, във връзка с използването на услугите, предоставяни на или от viaactive.com;
 • „УСЛУГИ“ на сайта включва достъп до предоставяните през уеб браузър услуги и информационни ресурси на сайта. Доставчикът предлага услуги, свързани със счетоводно обслужване, счетоводни консултации и др. За получаването на услуги се изисква заплащане.
 • „ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ“ – операция или операции, извършени чрез автоматични или неавтоматични средства като например: събиране, записване, организиране, съхраняване, блокиране, изтриване или унищожаване на данни за потребителите на услуги от сайта.
 • „АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ“ е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни.
 • „ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

 ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Собственикът на www.viaactive.com събира и обработва лични данни на потребителите на уебсайта при стриктно спазване на разпоредбите на Peглaмeнт (EC) 2016/679 нa Eвpoпeйcĸия пapлaмeнт и нa Cъвeтa oт 27 aпpил 2016 гoдинa oтнocнo зaщитaтa нa физичecĸитe лицa във вpъзĸa c oбpaбoтвaнeтo нa лични дaнни и oтнocнo cвoбoднoтo движeниe нa тaĸивa дaнни и зa oтмянa нa Диpeĸтивa 95/46/ЕO (GDРR) и Зaĸoнa зa зaщитa нa личнитe дaнни. Дocтaвчиĸът oбpaбoтвa личнитe дaнни нa Πoлзвaтeлитe нa ocнoвaниe чл. 6, aл. 1, б. „б“ oт GDРR – oбpaбoтвaнeтo e нeoбxoдимo зa изпълнeниe нa дoгoвop, пo ĸoйтo cyбeĸтът e cтpaнa или на основание чл. 6, ал. 1, б. „а“ от GDPR – на основание изрично предоставена от Ползвателя съгласие. Дocтaвчиĸът e пyблиĸyвaл инфopмaциятa oтнocнo личнитe дaнни, ĸoитo oбpaбoтвa и цeлитe, зa ĸoитo тe ce oбpaбoтвaт, ĸaĸтo и цялaтa изиcĸyeмa инфopмaция cъглacнo Peглaмeнт (EC) 2016/679 нa Eвpoпeйcĸия пapлaмeнт и нa Cъвeтa oт 27 aпpил 2016 гoдинa oтнocнo зaщитaтa нa физичecĸитe лицa във вpъзĸa c oбpaбoтвaнeтo нa лични дaнни и oтнocнo cвoбoднoтo движeниe нa тaĸивa дaнни и зa oтмянa нa Диpeĸтивa 95/46/ЕO (GDРR) в Политиката за поверителност, която е неразделна част от Общите условия.

За повече информация моля запознайте се с Политиката ни за поверителност.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

В страницата www.viaactive.com са представени следните услуги, които се предлагат от Доставчика:

–           Онлайн счетоводство;

–           Аутсорсинг счетоводство;

–           ТРЗ и личен състав услуги;

–           ДДС регистрация;

–           Счетоводни консултации;

–           Ревизиране на счетоводни документи;

–           Годишно счетоводно приключване и др.

Собственикът има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните услуги. Възможно е част от информацията, публикувана в сайта, да се отнася до услуги, които не се предлагат и не са достъпни в момента. Собственикът на уебсайта не носи отговорност за допуснати технически грешки при представянето на услугите.

ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГА

За да заявите услуга от каталога на Доставчика е необходимо да изпратите имейл, да се свържете с Доставчика по телефон или да посетите лично офиса на Доставчика. Данните за контакт можете да откриете в секция Контакти.

АНГАЖИРАНЕ НА ДОСТАВЧИКА

Доставчикът се ангажира към клиенти само след подписан договор за предоставяне на услуга. Всякакъв друг вид писмени или устни уговорки и обещания нямат обвързващо действие спрямо Доставчика.

АСИСТЕНТИ

Ако услугата го изисква, Доставчикът ще ползва асистенти, за да изпълни задълженията си по договора с клиентите. Тези асистенти ще спазват всички условия на споразумението между Доставчика и Клиента. Решението за използване на асистенти е по собствена преценка на Доставчика.

ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАДАЧИ ИЗВЪН ДОГОВОРА

Допълнителни задачи, извън договора, които трябва да се подготвят за по-малко от 24 часа, както и задачи, изискващи работа през уикенда или празничните дни, могат да бъдат предмет на допълнителна такса. Доставчикът си запазва правото да откаже всяка заявка за услуга, извън тези в договора.

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Клиентите са отговорни за предоставянето на точна, достоверна и пълна информация, необходима на Доставчика за изпълнение на договорените услуги.

Клиентите са длъжни да предоставят на Доставчика цялата необходина информация най-късно до 3 дни след изпращането на запитване от страна на Доставчика. Доставчикът не носи отговорност за забавяне на предоставяне на услугата дължащо се на забавяне в комуникацията с Клиентите.

ПОСРЕДНИЧЕСТВО

Доставчикът може да съдейства на Клиентите за ангажирането на Допълнителни услуги, предлагани от подизпълнители – партньори на Доставчика. Доставчикът не носи каквато и да е било отговорност за изпълнението или качественото изпълнение на тези услуги. Отговорността за изпълнението на допълнителните услуги се носи изцяло и единствено от подизпълнителите.

ПЛАЩАНЕ

Плащането на услугите се осъществява чрез:

– банков превод.

Всеки Клиент, който е извършил плащане получи фактура от Доставчика.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 • Потребителите нямат право да деактивират или разстройват функционалностите на уебсайта и да осъществяват злонамерени атаки.
 • Видът и спецификите на възможностите за ползване на интернет сайта могат да бъдат променяни едностранно, по преценка на собственика на viaactive.com.
 • Всички потребители получават правото да използват услугите на сайта, единствено за лични/нетърговски цели при спазване на приложимото законодателство и изискванията, посочени в настоящите Общи условия.
 • Съдържанието на интернет сайта се определя от собственика на viaactive.com като също така има право по всяко време да променя съдържанието на сайта си, като по своя преценка добавя и/или премахва рубрики и/или материали.
 • Достъпът до сайта може да бъде временно спрян или ограничен с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови услуги. Поради естеството на Интернет непрекъснатият достъп не може да бъдат гарантиран.
 • Собственикът на уебсайта viaactive.com може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и други действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг.
 • Сайтът viaactive.com може да използва „бисквитки“ (cookies). „Бисквитките“ се използват с цел оптимизация и осигуряване на пълно и качествено ползване на функционалностите на сайта. За повече информация моля запознайте се с Политиката ни относно бисквитките.

ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Сайтът www.viaactive.com може да съдържа специални връзки (линкове, хипервръзки) към други уеб сайтове, поддържани от трети страни. Собственикът не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които сочат електронни препратки от този сайт, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица. Посетителите на този сайт поемат пълна отговорност и риск при използването на външни сайтове.

АВТОРСКИ ПРАВА

Цялото съдържание на всички статии, страници, аудио/видео материали, лого, графични изображения, надписи, изображения и други ресурси качени на сайта www.viaactive.com принадлежат на Собственика и са защитени по смисъла на международното законодателство в областта на авторското право и сродните му права. Нерегламентираната им употреба се счита за престъпление. Тяхното копиране, споделяне, възпроизвеждане, разпространяване, излъчване, предаване, видоизменяне  или използване по друг начин, води до нарушение на авторските права и подлежи на съдебно преследване.

Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел.

ЗАБРАНА ЗА РАМКИРАНЕ НА СТРАНИЦАТА

Потребителят може да използва линкове към началната страница на сайта, при условие, че прави това обосновано и законосъобразно, без да уврежда репутацията на Доставчика или да извлича неследваща се облага и след изрично писмено негово съгласие.

Потребителят няма право да интегрира линкове по начин, който предполага отношения на свързаност, одобрение или подкрепа от страна на Доставчика, когато такива липсват.

Потребителят няма право да създава линкове към страница на сайта в интернет, която не е негова собственост.

Поставянето на страница от сайта в „ рамка“ на друга страница или създаването на линк към раздел на страница от сайта, различен от началната страница, са забранени.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 • Собственикът на сайта не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на сайта.
 • Собственикът на сайта не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.
 • Собственикът на сайта има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.
 • Собственикът на сайта не носи отговорност за каквито и да било претърпени от потребителя вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола му и не могат да бъдат избегнати – като например временно прекъсване на достъпа уебсайта, поради технически причини и други.
 • Собственикът не носи отговорност за настъпили вреди за Потребителя, във връзка с каквато и да било невъзможност или липса на достъп до този сайт.
 • Собственикът не носи отговорност за достоверността и истинността на link-препратките, публикувани в този сайт.
 • Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Всички спорове, породени от настоящите Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез разбирателство и взаимни отстъпки.

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Обстоятелството, че отделна разпоредба на настоящите Общи условия е или може да бъде обявена за незаконосъобразна, недействителна или неприложима, не води до незаконосъобразност, недействителност и неприложимост на останалите разпоредби на Общите условия.

ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ

Доставчикът си запазва правото да спре или прекрати възможността на Потребител да използва Страницата по всяко време, поради конкретна причина или в отсъствието на такава. Доставчикът може да блокира достъпа му до Страницата и в случай на:

(а) нарушение на настоящите Общи условия;

(б) ако не е в състояние да удостовери или идентифицира предоставената от Потребителя информация или

(в) счита, че в резултат на действията на Потребителя могат да възникнат финансови загуби или юридическа отговорност за Потребителя, за клиенти на Доставчика или за организацията му.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на България.

ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

С оглед периодичното допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, при прекратяване предоставянето на определени Услуги, както и при изменение в икономическите условия.

При извършване на промени в Общите условия, Доставчикът ги довежда до знанието на Потребителите чрез публикуването им на Уебсайта на Доставчика.

Изпратете Вашето Запитване

Via Active Academy

Изпратете Вашето Запитване