Clicky

ДДС регистрация и услуги в град София

Български фирми или граждани в качеството им на данъчно задължени лица, които провеждат консултантска, рекламна, експертна, инженерна и друга услуга от лице, установено в държава членка на ЕС, са длъжни да са регистрират по чл. 97а от ЗДДС. Счетоводна къща ВиаАктив извършва цялостно обслужване по регистрация и ДДС Услуги София.

България като държава членка на Европейския съюз е част от Информационната електронна система за обмен на ДДС информация между държавите членки на ЕС

VIES (Value Added Tax Information Exchange System). Това е електронна база данни, която обработва и съхранява информацията от VIES декларациите на търговците, осъществяващи сделки в рамките на Общността.

От 01.01.2007 за всички регистрирани по ЗДДС фирми в България се въвежда ДДС идентификационен номер, който е номерът на съответната фирма по Търговския регистър / Булстат, като пред него е поставен “BG”.

Облагането с ДДС данъка на стоките и услугите се извършва в държавата членка, където те се доставят.

В случаите, когато регистрирано по ЗДДС лице извършва доставка на стоки, които се транспортират до друга държава членка на ЕС, и получателят е регистрирано лице по ДДС на територията на съответната държава членка, тази доставка вече не се третира като износ, а като „вътреобщностна доставка”.

Регистрация по ДДС е еднократна, като може да бъде доброволна или задължителна.

Доброволната регистрация се извършва по желание на търговеца.

Задължителната регистрация се извършва, когато данъчно задълженото лице достигне облагаем годишен оборот от 50 000 лева.

И в двата случая ВиаАктив ще ви консултира за предимствата и за вземането на най-доброто решение за вашия бизнес.

Какво означават ВОП и ВОД:

1.ВОП (Вътреобщностни придобивания) – придобиване на стоки на територията на страната.

Облагането с ДДС при вътреобщностни сделки е в страната на потребление на стоката, което означава, че получателят по доставката начислява данък по стандартната ставка в своята държава членка.

Получателят на доставката (българска фирма), регистрирана по ДДС, издава протокол

съгласно ЗДДС разпоредбите, данъка по ВОП, изискуем от лицето, което извършва придобиването – българската фирма. Този протокол се включва в дневниците за продажби и покупки.

2. ВОД (Вътреобщностни доставки на стоки) – доставка на имущество между една страна членка на Съюза към друга.

Доставка на стоки, изпратени или транспортирани от територията на една държава членка до територията на друга държава членка.

Вътреобщностните доставки могат да бъдат: на нови и употребявани превозни средства, на акцизни стоки, на стоки, транспортирани от регистрирано лице за целите на неговата дейност в друга държава членка.

ВОП и ВОД

Ние ще сме до вас през целия процес от регистрация по ДДС до месечните декларации и справки.

ДДС Услуги София, предоставени от ВиаАктив

ВиаАктив оказва пълно съдействие за подготовката на документацията за регистрация по ЗДДС, както и при ежемесечното подаване на справки декларации по ДДС.

Изготвянето и навременното подаване на ДДС декларации и справки са част от нашите абонаментни месечни услуги.

ВиаАктив ДДС Услуги София – Процедурите по ЗДДС, сроковете и декларациите са доста сложна материя, с която ние се справяме отлично, благодарение на дългогодишния си опит и познания. Не губете излишна енергия, време и средства от глоби. Оставете подробностите на нас и се концентрирайте върху просперитета на вашия бизнес.

Изпратете Вашето Запитване

Via Active Academy

Изпратете Вашето Запитване